Algemeen

In het privacyreglement van SOLUTIONS! vpr B.V. leggen we onder meer uit waarom we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, welke gegevens dat zijn en welke rechten u heeft als wij uw persoonsgegevens verwerken.

Grondslagen

Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt indien deze noodzakelijk zijn in het kader van wet- en regelgeving of voor het uitvoeren van de aan Solutions! verstrekte opdracht.

Persoonsgegevens

Solutions! verwerkt de gegevens die door haar opdrachtgever bij aanvang van of gedurende de opdracht ter bevordering van de re-integratie aan Solutions! worden aangeleverd. Dit zijn gegevens als naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, mailadres, gevolgde opleidingen, opgedane werkervaring, 1e ziektedag, (niet medische) rapportages van het UWV, gegevens over de belastbaarheid in FML terminologie en gegevens over een eventuele uitkering. Tevens kunnen dit aanvullende gegevens zijn die redelijkerwijs van toegevoegde waarde (kunnen) zijn ter bevordering van de re-integratie en/of het uitvoeren van de aan Solutions! verstrekte opdracht.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Er wordt vertrouwelijk omgegaan met uw gegevens. Dit betekent in de praktijk dat alleen de aan de cliënt toegewezen medewerker van Solutions toegang heeft tot uw gegevens. Andere medewerkers hebben alleen toegang tot de gegevens voor zover dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De medewerkers die toegang hebben tot de persoonsgegevens van cliënten hebben ten aanzien van deze gegevens een geheimhoudingsverplichting.

Gegevens aan derden

Solutions! levert geen gegevens aan derden, tenzij hiervoor uitdrukkelijk door de cliënten toestemming is gegeven of wanneer een wettelijke bepaling dit voorschrijft. Tevens wordt uitgesloten dat er gegevens worden verstrekt buiten de EU.

Beveiliging

Persoonsgegevens worden door Solutions! met de uiterste zorg verwerkt. De gegevens worden aan Solutions! verstrekt via een beveiligde verbinding.

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in ons beveiligde cliëntvolgsysteem en zijn daarin alleen toegankelijk voor de daarvoor bevoegde medewerkers.

Bewaartermijn

Solutions hanteert voor de dossiers een bewaartermijn van 2 jaar, na beëindiging van de opdracht.

Uw rechten

Recht op inzage

U heeft recht op inzage en afschrift van uw persoonsgegevens. Daarvoor dient u een schriftelijk verzoek in te dienen. Binnen uiterlijk 4 weken wordt aan dit verzoek voldaan.

Recht op rectificatie

Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn dan kunt u hiervoor een verzoek indienen om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Recht op vernietiging

U heeft recht op vernietiging van uw persoonsgegevens.

Vernietiging van persoonsgegevens kan alleen plaatsvinden indien de opdracht reeds is uitgevoerd of beëindigd. Daarvoor dient u een schriftelijk verzoek in te dienen. Binnen uiterlijk 4 weken wordt aan dit verzoek voldaan.

Privacyklacht melden

Indien u het niet eens bent over de omgang met uw persoonsgegevens, dan kunt u hierover een klacht indienen. Zie hiervoor het klachtenreglement op onze website: www.solutions-vpr.nl

Dit privacyreglement voldoet aan de vereisten die de Autoriteit Persoonsgegevens omtrent de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

Cookie statement

Deze website maakt gebruik van de analytische cookies van Google Analytics om slechts alleen de bezoekersaantallen te tellen. Met deze analytische cookies krijgen we een beter inzicht in het functioneren van deze website.

  • Wij maskeren het laatste octet van het IP-adres van onze bezoekers
  • Wij delen geen gegevens van onze bezoekers
  • We maken geen gebruik van andere Googlediensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Vestigingen

Solutions!vpr werkt landelijk en heeft twee eigen locaties beschikbaar, in Amsterdam en Leek (Groningen).

Naast onze eigen locaties, beschikt Solutions!vpr over een groot aantal oproep- / trainingslocaties verdeeld over het hele land.

login